Program radionice

Redovni program- raspored aktivnosti

Kreativna radionica Pinokio nudi pravu kućnu atmosferu u kojoj se svi osećaju kao deo porodice Pinokija. Našu porodicu čine 98 – oro dece ( od toga 35 – oro dece iz deficijentnih porodica ) mešovitog vrtićkog uzrasta, njihovi roditelji i sedam vaspitaca koji osim ljubavi svojim stručnim radom deci nude mnoštvo novih saznanja i bogatstvo podsticaja. Detinjstvo naše dece ispunjeno je smehom, maštom, muzikom, crtanjem, igranjem tradicionalnih dečjih igrica i originalnim igračkama i lutkicama od prirodnih materijala koje naša mašta stvara, a ruke kreativno izrade. Puno učimo o svetu koji nas okružuje, pravi smo mali istraživači prirode i života. Program se sprovodi svakodnevno u ukupnom trajanju od 10 sati dnevno. Radno vreme Osnovni programi u potpunosti pokrivaju razvojne potrebe i interesovanja dece predškolskog uzrasta. Usmereni su na podsticanje intelektualnog, socio-emocionalnog i fizičkog razvoja deteta. Kroz razne aktivnosti dete razvija samopouzdanje, sposobnost komunikacije i kreativnost. Takođe, proširuje svoje znanje o sebi i drugima, kao i o svetu koji ga okružuje.

Samospoznaja, samopoštovanje Najvažnije je da dete upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvati neko drugo saznanje. Kroz konverzaciju, aktivnosti i praktične primere, deca uče kako da izraze svoja osećanja. Takođe se uče prihvatanju drugih i njihovih razlika. Vaspitno-obrazovni rad ostvarujemo kroz sledeće aktivnosti:
– razvoja govora
– upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima,
– upoznavanje okoline,
– muzičko vaspitanje,
– likovno vaspitanje,
– fizički razvoj,
– učenje stranog jezika.
Razvoj govora Cilj: podsticanje, razvoj i usavršavanje govornog jezika i osnove pisanja i čitanja Deca se uče pravilnoj artikulaciji glasova i usavršavanju dikcije. Ohrabruju se da bogate svoj rečnik kroz prepričavanje i ponavljanje pesama, brojalica, brzalica. Takođe, deca kroz igru se upoznaju sa dramskim stvaralaštvom. Kroz dramske aktivnosti ovladavaju svojim emocijama i izražavaju svoju kreativnost.
Upoznavanje sa početnim matematičkim pojmovima Cilj: usvajanje matematičkog načina razmišljanja i osnovnih matematičkih pojmova Deca uče da identifikuju objekte po obliku, poziciji, obimu i broju. Upoznaju se sa sortiranjem, klasifikacijom, uparivanjem, prostorno i vremenskom relacijom i prostornom dimenzijom.
Upoznavanje okoline Cilj: usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti prirode i društva. Deca imaju priliku da kroz priče i pesme uče o biljnom i životinjskom svetu, o našem okruženju, prirodnim pojavama, društvu, saobraćaju i novim tehnologijama.
Muzičko vaspitanje Cilj: slobodno muzičko izražavanje i osnove muzičke umetnosti.Muzika i pokret imaju važnu ulogu u životu deteta. Deca imaju mogućnost da savladaju osnovne tehnike pevanja, pevanje pesama uz pokret i pratnju instrumenta.
Likovno vaspitanje Cilj: slobodno umetničko izražavanje i osnove umetnosti Deca uz pomoć velikog broja sredstava iskazuju svoja osećanja i stimulišu kreativnost. Istražuju oblike, boje, teksture, crtaju, slikaju i koriste kolaž papir. Upoznaju se sa primenjenom umetnošću, kao i estetskim procenjivanjem.
Fizičko vaspitanje Cilj: koordinacija pokreta, vežbe za ravnotežu, ritmiku, pravilno držanje i kretanje Deca imaju priliku da steknu bogata motorička iskustva. Radi se na razvoju svih mišićnih grupa, uči se penjanje i održavanje ravnoteže, bacanje i hvatanje, razvoj telesnih svojstava brzine, okretnosti, gipkosti, snage, izdržljivosti i preciznosti. Osnovni cilj fizičkog vaspitanja je svestrano i harmonično razvijanje ličnosti, kao i utemeljenje sportskog obrazovanja i vaspitanja.
Učenje stranog jezika Učenje stranog jezika se odvija kroz učenje jezika u svakodnevnim prilikama, kroz učenje naziva konkretnih predmeta, aktivnosti i kroz učenje i korišćenje jezičkih fraza. Engleski ili francuski jezik, uče se individualno i grupno, kao sastavni deo svakodnevnih aktivnosti. Od dodatnih aktivnosti nudimo Vam: – školu stranih jezika – kreativnu radionicu – muzičku školicu ( sviranje instrumenta) U Kreativnoj radionici Pinokio dečje ideje su uvažene i shvatane ozbiljno od strane odraslih i vršnjaka, tako da se kreira atmosfera u kojoj se deca ne plaše da greše ili da menjaju mišljenje i ideje.
Logopedski tretmani Pored ranih intervencija koje obuhvataju stimulaciju govorno-jezičkog razvoja (receptivnog govora-razvoj značenja reči i ekspresivnog govora-razvoj reči) i socio- emocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovode kroz igru i primenom raznih tehnika i metoda, logopedskim tretmanom postiže se i: -razvoj i usmeravanje percepcije i pažnje -uspostavljanje adekvatne SSSG (melodija, tempo, ritam..) Obogaćuje se rečnik -razvoj rečenice i rečeničkih struktura -razvoj sposobnosti auditivne percepcije i diskriminacije (korekcija agramatizma) -izazivanje glasova -korekcija izgovorenih glasova -razvoj fonemskog sluha -stimulacija postojećih i razvoj novih sposobnosti neophodnih za uspešno savladavanja čitanja i pisanja -razvoj globalne psihomotorike -razvoj i diferencijacija oralne praksije -razvoj praksije šake -razvoj grafomotornih sposobnosti -razvoj vizuomotorne koordinacije -podizanje stepena motivacije za komunikacijom -razvoj sposobnosti pragmatske upotrebe jezika.

Po Čemu smo posebni?

Brinemo i pomažemo jedni drugima. Posticemo dete na osećaj važnosti, samopoštovanja, na razvoj socijalnih veština, učimo kako biti vođa – razvoj strpljivosti i tolerancije. Naše iskustvo svedoči da su zajednički cilj i otvorena komunikacija najvažniji u realizaciji vrtića za srećno i kvalitetno odrastanje deteta. Otvoreni smo za kvalitetnu saradnju sa roditeljima jer imamo jedan zajednički cilj – dete. I dalje ćemo raditi s ciljem unapređivanja kvaliteta rada kako unutar vaspitnih grupa tako i kvalitetom rada nase Kreativne radionice Pinokio. Inkluzija na delu u Kreativnoj radionici Pinokio U okviru Kreativne radionice Pinokio, uključujemo decu sa posebnim o potrebama (što se odnosi i na decu sa poteškoćama u razvoju i na nadarenu decu). Tako i tim ljudi koji rade sa decom biramo i stručno usavršavamo kako bi bili sposobni odgovoriti na potrebe svakog deteta. Smatramo da se bogatstvo ovog sveta krije u različitostima među ljudima, te da deca od najranijeg uzrasta treba da uče prihvatati i ceniti te različitosti. Svaki član naše grupe čini je lepsom i bogatijom jer ugrađuje u nju deo sebe. Za osoblje Kreativne radionice Pinokio ovo podrazumeva poštovanje individualnih razlika svakog deteta u grupi , te nastojanje da se, u saradnji sa roditeljima, biološki potencijali svakog deteta razviju do maksimuma.
Sadržaj programa obuhvata:
• Stvaranja osećaja kolektiva (socijalizacija) Deci se pruža neograničeno druženje, stvaranje dobrih emocionalnih i socijalnih odnosa i razvijanja komunikacija…
• Sticanje velikog broja novih pojmova, saznanja i razvijanja različitih interesovanja
• Razvijanje kulture govora
• Sticanja znanja iz različitih kulturnih sadržaja
• Stvaranja higijenskih i kulturnih navika
• Razvijanja aktivnosti koje su vezane za igru i stvaralaštvo
• Negovanja zdravog odnosa izmedju porodice i vrtića
Dragi roditelji, naša Kreativna radionica Pinokio smestena je u samom srcu Valjeva, u glavnoj ulici, u jednoj prelepoj kuci sa dvoristem za decu. U tom toplom gnezdu, u kuci kao iz bajke,smestili smo pravo malo decje carstvo ispunjeno ljubavlju i smehom. Ceo nas Pinokio odiše toplinom doma koja je tako potrebna našim najmanjima, tako da se svako dete oseća sigurno, zaštićeno, prihvaćeno i voljeno i gde se poštuju osobenost, želje i potrebe svakog deteta. Želimo biti prepoznati kao kreativan vrtić, pa tako iako usmereni na celovit razvoj deteta, želimo posticati kreativno izražavanje i stvaralaštvo kroz muzicku, llikovnu i dramsku radionicu. Zato, dragi roditelji, ako želite da zajedno kreiramo svet naše dece, naša su vrata otvorena. Dođite, pogledajte naše carstvo, upoznajmo se!